Om takspån » Typer av material & läggning » Referenser » Priser »

Om takspån

Historik
Takspån dominerade på landsbygden från 1860-talet till efter andra världskriget. Spåntaken ersatte äldre taktäckningkonstruktioner som torvtak, vedtak och brädtak. Spåntakens intåg berodde främst på att man fick tillgång till billig spik i och med att en industriell spiktillverkning kom igång under 1800-talet. Spåntak blev därför en enkel och billig konstruktion som var lika användbar på enkla ängslador som på förnäma trähus i städerna. En av spåntakets nackdelar är eldfarlighet. Dyrare brandförsäkringar för hus med spåntak ledde så småningom till att spånet ersattes med andra material, detta gällde främst bostadshus i tätorter. Alltefter råd och lägenhet bytte man med tiden också frivilligt spåntaken mot exklusivare takmaterial som plåt och tegel, först på bostadshusen i städerna under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet och så småningom också på landsbygdens bostäder och ekonomibyggnader. Under takens tegel eller plåt finns då det gamla spåntaket ofta bevarat. Vid tiden efter andra världskriget var spån inte längre det billigaste takmaterialet, ex. plåt hade blivit så billigt att den kunde användas vid taktäckning av de allra enklaste byggnaderna och användningen av takspån minskade drastiskt.

Miljö
Takspån är ett naturmaterial som kräver lite energi för sin framställning. Trots begränsad livslängd är spåntak det miljövänligaste takmaterialet, tillsammans med torvtak, vedtak och brädtak. Det går åt en hel del energi vid tillverkningen av takpapp som idag består av en asfaltblandning armerad med polyesterduk. Pappen är inte tillverkad av någon förnyelsebar råvara utan av petrokemiska produkter med fossilt ursprung. Tillverkningen av plåt är också energikrävande.

Kultur
Att spåntaken nu är på väg att helt försvinna gör det oerhört viktigt att bevara detta kultur-arv genom att underhålla både tak och hantverkstradition. Takpapp var förr vanligt framför allt på enklare byggnader och därför kan den i vissa fall vara ett bra alternativ. Pannplåt har funnits sedan början av 1900-talet och är mycket vanlig som takmaterial på landsbygdens ekonomibyggnader. Som ersättning för spån bevarar den takets enkla och tunna karaktär.

Ekonomi
Materialkostnaden för spån kan vara lägre än för andra material och arbetet kan utföras av de flesta. Om man har spån av god kvalitet och sköter om sitt spåntak kan det också få en livslängd som konkurrerar med de flesta material. Materialkostnad en för takpapp är troligen större än för spån då man oftast lägger två lager papp, läggningsarbetet går dock fortare. Takpapp kräver ett jämnt underlag så man måste också räkna med att lägga ett nytt rote. Pannplåten är ett billigt och effektivt sätt att hindra byggnaders förfall.

Källa: skelleftea museet, Sverker Larsson